Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy

Zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy oznacza zobowiązanie do przestrzegania przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO [Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016]

Dodatkowe operacje:

Informujemy, że od dnia 11 czerwca 2024 dla wszystkich operatorów logujących się do portalu będzie wymagane wykorzystywanie mechanizmu dwuskładnikowej autoryzacji (MFA). Konta bez włączonego MFA nie będą wtedy miały możliwości pracy na portalu.

Informacje Ważne do
Podwójna autoryzacja 2FA w portalach NFZ
Załączniki:

Stale podnosimy standardy bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania. Dlatego teraz wprowadzamy mechanizm podwójnej autoryzacji w portalach NFZ (wersja web). Nową funkcjonalność wprowadzamy etapowo.

Szczegółowy opis wdrażanych mechanizmów dostępny jest w artykule:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/konfigurowanie-uwierzytelniania-dwuskladnikowego-2fa

Etapy wdrożenia:

- 6 maja 2024 r. - proces podwójnej autoryzacji będzie uruchomiony w systemie:

  • eWUŚ: Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

- 1 czerwca 2024 r. - mechanizm będzie uruchomiony w Portalach Świadczeniodawców:

  • SZOI: System Zarządzania Obiegiem Informacji

  • SNRL: System Numerowania Recept Lekarskich

  • PŚ: Portal Świadczeniodawcy

  • PP: Portal Personelu

Po zakończeniu wdrożenia uwierzytelnienie będzie możliwe tylko przy użyciu drugiego składnika weryfikującego.

Wszystkie informacje opisujące sposób konfiguracji weryfikacji dwuetapowej w systemach NFZ dostępne są w załączonych instrukcjach PDF.

Odpowiemy na każde pytanie. Prosimy o kontakt z właściwym OW NFZ.

Kontakt: aplikacje@nfz-zielonagora.pl tel. 68 3287 782

2099-12-31
Obowiązek podania adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej przez świadczeniodawców

Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z Art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 399) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.14) i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

.

W związku z powyższym w dedykowanym do komunikacji z NFZ portalu uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie danych o adresie e-mail podmiotu lub ePUAP.


2099-12-31
Instrukcje dotyczące obsługi Portalu Świadczeniodawcy
2099-12-31